–20 % na celý web

SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Aktualizováno v červenci 2018.O NAŠICH SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH

Tato stránka poskytuje informace o tom, kdo jsme a o právních podmínkách, které se mohou vztahovat na používání webových stránek markandspencer.com/cz, ať již jako registrovaného uživatele nebo bez registrace, a veškerých produktů nebo služeb, které si u nás objednáte.

Abychom vám usnadnili nalezení informací, které hledáte, rozdělili jsme tyto Smluvní podmínky na 5 částí. Jedná se o:

Seznamte se s informacemi o společnosti M&S A. Informace o společnosti Marks & Spencer:
Informace o tom, jak nás kontaktovat nebo zobrazit naše registrované obchodní údaje, naleznete zde
Seznamte se se smluvními podmínkami našich webových stránek B. Smluvní podmínky webových stránek:
Právní podmínky, které se vztahují k vašemu přístupu, procházení a používání stránek marksandspencer.com/cz, naleznete zde
Seznamte se s našimi obchodními podmínkami C. Obchodní podmínky:
Právní podmínky, které se vztahují k jakémukoli produktu nebo službě, které si objednáváte na stránkách marksandspencer.com/cz, naleznete zde
Seznamte se s našimi právními podmínkami D. Právní podmínky:
Můžete se seznámit s právními podmínkami, které se vztahují k těmto smluvním podmínkám.
Seznamte se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookie E. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie:
Informace o tom, jaké osobní údaje webové stránky marksandspencer.com/cz o vás shromažďují a používají při vašem přístupu, prohlížení a používání těchto webových stránek (včetně registrace na těchto webových stránkách), a informace o tom, jaká máte práva kontroly našeho používání vašich osobních údajů, naleznete zde

Přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie před tím, než tyto webové stránky začnete používat.


NÁPOVĚDA NA WEBOVÉ STRÁNCE

Kromě těchto smluvních podmínek naleznete užitečné tipy i v částiNápověda na našich webových stránkách. Zde naleznete užitečné informace o našich dodacích poplatcích a lhůtách a zásady vrácení zboží, jakož i další užitečné informace týkajících se vašich případných dalších otázek.


ČÁST A: A. Informace o společnosti Marks & Spencer

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Marks and Spencer plc, registrovaná v Anglii a Walesu (identifikační číslo společnosti 214436), se sídlem na adrese Waterside House, 35 North Wharf Road, Londýn, W2 1NW. Naše identifikační číslo pro účely DPH je 232 128892. Není-li uvedeno jinak, používáme výrazy „M&S“, „Marks & Spencer“, „my“, „nás“ a další příslušné tvary na těchto webových stránkách k odkazu na společnost Marks and Spencer plc v podmínkách používání webových stránek, což zahrnuje obchodní podmínky, naše právní podmínky a zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie („smluvní podmínky“). Společnost Globale U.K. Limited („Global-E“) je společnost registrovaná v Anglii a Walesu (identifikační číslo společnosti 08632376), se sídlem na adrese 154 Clerkenwell Rd, London EC1R 5AB, UK.

Společnost Global-E je naším partnerem, který nám pomáhá s prodejem a plněním našich smluvních závazků na mezinárodní úrovni a je společností, s níž uzavřete smlouvu ohledně jakékoli nákupu produktů nebo služeb. Společnost Global-E přijme vaši platbu a schválení dopravci doručí vaše objednávky. Úplné informace o našich zásady vrácení zboží peněz naleznete v části C našich Smluvních podmínek.

Máte-li jakékoli otázky (ať již se týkají našich produktů a služeb, této webové stránky, kterýchkoli z našich smluvních podmínek, či čehokoli jiného), nebo chcete-li uplatnit nárok týkající se doručení zboží, kontaktujte nás.


Část B: SMLUVNÍ PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Smluvní podmínky se vztahují na vaše používání webové stránky M&S na adrese www.marksandspencer.com/cz a na jakoukoli objednávku učiněnou prostřednictvím této webové stránky. Smluvní podmínky platí bez ohledu na to, jakým způsobem přistupujete k webovým stránkám, včetně všech technologií nebo zařízení, pomocí kterých vám společnost M&S zpřístupňuje webovou stránku doma, na cestách nebo na prodejně. Tyto smluvní podmínky si pečlivě pročtěte a doporučujeme, abyste si je stáhli nebo vytiskli a uchovali jejich kopii pro budoucí použití. Přístupem, procházením, používáním, registrací nebo zadáním objednávky na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste si tyto smluvní podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasili s jejich obsahem v plném rozsahu. Nesouhlasíte-li s těmito smluvními podmínkami v plném rozsahu, pak tuto webovou stránku prosím nepoužívejte.

Vaše používání této webové stránky se řídí veškerými právními sděleními uvedenými na této webové stránce, která se vztahují k vašemu používání této webové stránky, spolu se všemi platnými smluvními podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů.


VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY

Tuto webovou stránku můžete používat jen k účelům, které jsou v souladu se zákonem, a nesmíte ji používat způsobem porušujícím práva třetích osob nebo způsobem, který omezuje či brání třetím osobám používat tuto webovou stránku.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte kopírovat, reprodukovat, procházet s nekalým úmyslem, koncipovat, znovu publikovat, stahovat, tisknout, umisťovat, distribuovat, opakovaně umisťovat, vysílat, zaznamenávat, přenášet, upravovat, zpřístupňovat veřejnosti, odkazovat, uvádět vnořené odkazy či jakýmkoli způsobem distribuovat webové stránky nebo materiály uvedené na webových stránkách či zdrojové kódy nebo prvky, které tvoří webovou stránku, jinak než pouze pro své vlastní či interní obchodní použití. Nesmíte používat obsah této webové stránky k jakýmkoli komerčním účelům.


VLASTNICTVÍ PRÁV

Všechna práva, včetně autorských práv, know-how, morálních práv a dalších práv duševního vlastnictví týkající se veškerých materiálů a obsahu včetně (ale ne výlučně) textu, obrázků, webových stránek, zvuku, softwaru, softwarového kódu, rozhraní, struktury webových stránek a videí na a k této webové stránce jsou majetkem společnosti M&S nebo jsou předmětem licence udělené M&S, není-li uvedeno jinak.

Vaše užívání webových stránek a jejich obsahu vám neposkytuje žádná práva ve vztahu k našim právům duševního vlastnictví, našim dalším výlučným právům ani takovým právům třetích osob k této webové stránce ani k jejímu obsahu.

Poskytnutím informací (jiných, než jsou vaše osobní údaje), textu, fotografií, grafických materiálů či jiného obsahu na webové stránce potvrzujete, že máte právo používat tyto materiály, a udělujete nám právo používat tyto materiály podle našeho vlastního uvážení (na základě zplnomocnění či bez něj) v jakýchkoli médiích včetně například úprav, kopírování, reprodukování, zpřístupnění, umisťování a odstraňování těchto materiálů z webové stránky.

Dále souhlasíte s tím, že vyhotovíte veškeré dokumenty a provedete veškeré úkony a zařídíte veškeré věci, které budeme případně požadovat pro převod těchto práv na nás a pro prominutí jakýchkoli osobnostních práv, která získáte na webové stránce nebo k webové stránce.


UMÍSTĚNÉ MATERIÁLY

Vlastnictví umístěných materiálů

Kromě osobních údajů (na které se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie) tímto udělujete společnosti M&S nevýhradní licenci používat v jakékoli podobě (kopírování a zveřejňování) všechny komentáře, dárkové zprávy, blogy, připomínky, návrhy, dotazy, nápady, obrázky, produkty, marketingové nápady a jakékoli jiné umístěné materiály, které vámi byly zveřejněny, předloženy nebo nabídnuty společnosti M&S na webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek nebo vámi jiným způsobem zveřejněny, umístěny nebo nabídnuty (společně „umístěné materiály“), jakmile byly předloženy. Musíte dodržovat normy ohledně obsahu stanovené v těchto smluvních podmínkách webových stránek. Zaručujete, že vlastníte nebo máte právo používat veškeré umístěné materiály a že tyto budou v souladu s těmito normami a pokyny.


Stránky sociálních sítí

Tyto smluvní podmínky webových stránek se vztahují i na veškeré materiály, které zveřejníte na jakýchkoli webových stránkách třetích stran týkajících se společnosti M&S, jako jsou naše stránky sociálních sítí Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube nebo jiných sociálních sítí. Veškeré komentáře, obrázky, videa a jakýkoli jiný materiál zveřejněný na jakékoli webové stránce sociálních sítí třetích stran nemusí nutně odrážet názory nebo názory společnosti M&S nebo jejích zaměstnanců a společnost M&S nenese odpovědnost za žádný takový obsah. V každém případě musí být veškerý materiál zveřejněný na webových stránkách sociálních sítí třetích stran v souladu s těmito smluvními podmínkami webových stránek a podmínkami používání třetích stran provozujících sociální sítě.


Práva duševního vlastnictví

Zveřejnění, zaslání nebo nabídka jakýchkoli materiálů a váš souhlas s těmito smluvními podmínkami webových stránek představuje trvalý neodvolatelný a nevýhradní souhlas pro společnost M&S s užíváním jakýchkoli práv duševního vlastnictví. Kdykoli využijete funkci, která umožňuje nahrát materiál na webovou stránku, včetně otázek, nebo kontaktovat jiné uživatele webových stránek nebo zasílat materiály na jakékoli webové stránky třetí strany týkající se společnosti M&S, jste povinni dodržovat níže uvedené normy ohledně obsahu a tyto smluvní podmínky webových stránek. Společnost M&S nenese odpovědnost ani neschvaluje jakoukoli inzerci třetí osoby na stránkách společnosti M&S na stránkách sociálních sítí. Všechna práva, včetně autorských práv na webových stránkách společnosti M&S, jsou majetkem společnosti M&S nebo jsou předmětem licence udělené M&S. Jakékoli používání stránek společnosti M&S na stránkách sociálních sítí nebo jejich obsahu, včetně kopírování nebo jejich ukládání zcela nebo zčásti, pro jiné než pro vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno bez souhlasu společnosti M&S. Umístěním materiálů potvrzujete, že materiály jsou ve vašem vlastnictví a že jejich obsah neporušuje žádné hmotné vlastnictví, ochranné známky, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva dalších osob.


Povinnost zachovávat mlčenlivost

Žádné materiály, které nahrajete na naši webovou stránku, nebudou považovány za důvěrné či interní a budeme mít právo používat, kopírovat, distribuovat a zpřístupňovat třetím osobám jakýkoli umístěný materiál pro jakýkoli účel. Budeme mít rovněž právo zpřístupnit vaši identitu jakékoli třetí osobě tvrdící, že jakýkoli materiál vámi umístěný nebo nahraný na naši webovou stránku nebo na jakoukoli stránku společností M&S na stránkách sociálních sítí zakládá porušení jejích práv k duševnímu vlastnictví nebo jejího práva na ochranu osobních údajů. Neneseme odpovědnost vůči žádné třetí osobě za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů, které vy nebo jakýkoli jiný uživatel umístíte na naši webovou stránku. Máme právo odstranit jakékoli materiály, které zašlete na naši webovou stránku, pokud podle našeho názoru jejich obsah nevyhovuje normám pro obsah, které jsou uvedeny níže.


Pravidla pro umístěné materiály

K umísťování materiálu musíte být starší 18 let a zaregistrováni. Dodavatelé nebo výrobci nejsou oprávněni k umísťování materiálu.

Buďte prosím zdvořilí a pište pouze v angličtině (nebo v jazyce příslušném pro webové stránky společnosti M&S, na které odesíláte příspěvek). Požadujete-li od nás okamžitou odpověď nebo máte poznámku k naší službě, prosím kontaktujte nás přímo pro rychlejší odpověď.


Umístěné materiály nesmějí obsahovat následující:

 • nadávky, dehonestující výrazy, nenávistné, rasistické, otevřeně sexuální, sexuálně urážlivé nebo diskriminující komentáře či obsah, který lze považovat za obtěžování, zneužití nebo hrozbu týkající se osobní bezpečnosti nebo majetku jiných osob
 • komentáře o jiných přispěvatelích nebo bloggerech
 • poznámky reprodukující obvinění ze spáchání trestného činu, nepravdivá, dehonestující nebo zavádějící tvrzení
 • materiály, které napodobují jiné osoby či osobní informace o jiných osobách, včetně sebe sama, jako například telefonní čísla, poštovní adresy nebo čísla kreditních karet
 • nevyžádanou poštu či inzerci
 • názvy značek nebo ochranných známek třetích osob
 • HTML kód, webový skript nebo adresy webových stránek
 • informace o dostupnosti, ceně nebo alternativním objednávání nebo dodávce
 • informace o dodavatelích nebo produktech společnosti M&S
 • obsah, který je v rozporu se zákony a předpisy příslušného regionu a tamními společenskými hodnotami

Společnost M&S si na základě svého vlastního uvážení vyhrazuje právo nepublikovat umístěné materiály či tyto materiály odstranit, přijmout jakékoli vhodné opatření, které považuje za potřebné, nebo odstranit recenze vztahující se k sezónním produktům, jakmile již nejsou aktuální.

Upozorněte nás prosím, narazíte-li na jakékoli umístěné materiály, které nejsou v souladu s našimi pravidly.


Přesnost obsahu

V rozsahu, v jakém to umožňují platné zákony, společnost M&S odmítá veškerá prohlášení a záruky, vyřčené či vyplývající ze situace, o tom, že obsah či informace uvedené v této nebo na této webové stránce jsou přesné, úplné, aktuální, případně že neporušují práva jakékoli třetí osoby.

Názory uvedené v obsahu vytvářeném uživateli jsou názory těchto uživatelů a nepředstavují názory, stanoviska, přesvědčení ani hodnoty společnosti M&S ani žádné ze společností patřících do její skupiny.


Poškození vašeho počítače a jiných zařízení

Společnost M&S vynakládá přiměřené úsilí na zajištění toho, že tato webová stránka neobsahuje viry ani jiný závadný či škodlivý obsah. Nemůžeme však garantovat, že vaše používání této webové stránky (včetně jakéhokoli obsahu této webové stránky nebo jakékoli jiné webové stránky přístupné z této webové stránky) nezpůsobí poškození vašeho počítače či jiného zařízení. Je vaší povinností zajistit, že máte správné zařízení (včetně antivirového softwaru) pro bezpečné používání této webové stránky, které odvrátí jakékoli hrozby zničení nebo poškození vašeho počítače či jiného zařízení. S výjimkou toho, kdy je to vyžadováno příslušnými právními předpisy, společnost M&S nenese odpovědnost vůči žádné osobě za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou tato osoba utrpí v důsledku virů nebo jiného zlovolného nebo škodlivého obsahu, k němuž se přistoupila z této webové stránky nebo jejím prostřednictvím.


Odkazy na jiné webové stránky

Na tuto webovou stránku jsme umístili odkazy na jiné webové stránky, o kterých si myslíme, že byste je chtěli navštívit. Tyto webové stránky nepodléhají našemu schválení a nemáme kontrolu nad jejich obsahem. S výjimkou toho, kdy je to vyžadováno příslušnými právními předpisy, společnost M&S nemůže převzít žádnou odpovědnost za používání těchto webových stránek. Takové odkazy by neměly být interpretovány jako schválení webových stránek, na něž je odkazováno. Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku vašeho používání webových stránek třetích stran nebo za obsah webových stránek třetích stran.


ČÁST C: OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky („obchodní podmínky“) se vztahují na jakoukoli objednávku, kterou zadáte prostřednictvím www.marksandspencer.com/cz. Tyto obchodní podmínky platí bez ohledu na to, jakým způsobem k webové stránce přistupujete, včetně prostřednictvím technologií a prostředků, jimiž společnost M&S pro vás zpřístupňuje webovou stránku z vašeho domova nebo na cestách. Tyto obchodní podmínky si pečlivě pročtěte. Zadáním objednávky prostřednictvím této webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Pokud s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu nesouhlasíte, nesmíte objednávat žádné produkty ani služby prostřednictvím této webové stránky.

Níže naleznete informace týkající se:

 • smluvních partnerů,
 • otevření účtu a zadání objednávky,
 • věrnostního programu,
 • přijetí vaší objednávky,
 • platby,
 • doručení a vyzvednutí,
 • Změny vaší objednávky,
 • našich zásad vrácení peněz na základě goodwill,
 • vrácení zboží na prodejně,
 • vrácení zásilky do Velké Británie vámi vybraným dopravcem,
 • poškozených nebo nesprávně doručených produktů,
 • popisu produktů a služeb,
 • odpovědnosti,
 • postoupení, zřeknutí se práv a práva třetích osob,
 • informací o řešení sporů online a alternativních řešení sporů,
 • platných právních předpisů.

Smluvní partner

Zaevidovaným prodejcem u všech smluv o nákupu a prodeji produktů společnosti M&S z webových stránek je společnost Global-E. Společnost Global-E přijme vaši platbu a schválení dopravci doručí vaše objednávky.


Otevření účtu a zadání objednávky

Chcete-li zadat objednávku, můžete si u nás založit účet („Váš účet“), k čemuž bude vyžadováno poskytnutí některých povinných osobních údajů. Případně můžete zadat svou objednávku bez registrace.

Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, kde naleznete informace o tom, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji a jak je budeme uchovávat.

Potvrzujete, že všechny informace a údaje, které nám poskytnete (včetně v rámci registrace), jsou pravdivé, přesné a aktuální ve všech ohledech a po celou dobu. Své údaje můžete aktualizovat a opravovat kdykoli po přihlášení ke svému účtu.

Při vytváření účtu vám můžeme poskytnout a/nebo vás požádat o použití hesel nebo jiných prostředků, které vám umožní přístup k určitým oblastem webových stránek a/nebo zachovat bezpečnost vašeho účtu. Je vaší povinností zachovat důvěrnost vašeho hesla a informací o účtu. Společnost M&S nenese odpovědnost vůči žádné osobě za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která případně vznikne v důsledku jakéhokoli pochybení z vaší strany při ochraně vašeho hesla nebo účtu. Zjistíte-li nebo získáte-li podezření, že došlo k neoprávněnému použití vašeho hesla nebo účtu, obraťte se na nás. Pokud má společnost M&S jakékoli podezření, že dochází k jakékoli podvodné činnosti v souvislosti s vaším účtem, může si vyhradit právo odmítnout vám přístup k vašemu účtu a může účet smazat.

I v případě, že zadáte svou objednávku prostřednictvím webové stránky bez registrace, budete nám muset poskytnout některé povinné osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku zpracovat. I po zaslání objednávky se však můžete zaregistrovat a vytvořit si u nás účet. V našich Zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o tom, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji a jak je budeme uchovávat.


Věrnostní program

Body do věrnostního programu můžete sbírat při nákupech online na adrese marksandspencer.com/cz nebo nákupem v prodejnách M&S v České republice. Abyste mohli sbírat body online, zadejte číslo věrnostního programu do části O mně nebo při platbě před zadáním objednávky. Na účet v rámci věrnostního programu nemůžeme přidávat věrnostní body z předchozích transakcí online. Věrnostní body nelze uplatňovat online na adrese marksandspencer.com.cz.

Přijetí vaší objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že vyplnění online formuláře pro objednání bez registrace nezakládá přijetí vaší nabídky k nákupu našich produktů a služeb z naší strany. O obdržení a zahájení zpracování vaší objednávky vás budeme co nejdříve informovat e-mailem. Přijetí vaší objednávky z naší strany nastane v okamžiku, kdy je produkt expedován nebo v okamžiku zahájení poskytování služeb, které jste si od nás objednali. K tomu dojde nejpozději do 1 týdne po obdržení platby od vás. Před expedicí produktů má společnost M&S právo zrušit objednávku z jakéhokoli důvodu včetně zákonných a regulačních důvodů.

Doba trvání smlouvy s vámi začíná běžet ode dne obdržení tohoto emailového potvrzení o tom, že produkty vám byly odeslány, a trvá až do posledního dne vašeho práva tyto produkty vrátit.

Nemůžeme-li vám dodat produkt nebo službu, které jste si objednali, nebudeme vaši objednávku zpracovávat a budeme vás o této skutečnosti informovat písemně elektronickou poštou. Pokud jste již mezitím zaplatili za daný produkt nebo službu, vrátíme vám peníze v plné výši, jakmile to bude technicky možné.

Pokud by splnění objednávky (nebo jakéhokoli jejího aspektu) bylo nezákonné či protiprávní, včetně z důvodu porušení pravidel pro vývozní omezení či sankce, mají společnosti M&S a Global-E právo zastavit nebo zrušit plnění objednávky kdykoli včetně po expedici produktů a/nebo sdělení, že vaše objednávka byla přijata a že se zpracovává. Berete na vědomí, že společnosti M&S a Global-E nenesou za těchto okolností žádnou odpovědnost.


Platba

Platbu přebírá náš partner, společnost Global-E, který nám pomáhá s prodejem a plněním našich smluvních závazků na mezinárodní úrovni.

Akceptované způsoby úhrady

Můžete platit platební kartou, kreditní kartou či jiným alternativním způsobem úhrady uvedeným v rámci procesu objednávky bez registrace. Společnost Global-E může kdykoli změnit způsoby úhrady, ale tato skutečnost nemá vliv na žádnou již zadanou objednávku. Dostupnost určitého způsobu úhrady může záviset na vaší zeměpisné poloze.

Platba

Zadáte-li objednávku na naší webové stránce, uznáváte a souhlasíte s tím, že: Zadáte-li objednávku na naší webové stránce, uznáváte a souhlasíte s tím, že: (i) společnost Global-E vám bude účtovat prostřednictvím způsobu úhrady, který jste si zvolili, vaši objednávku a částku, která případně vznikla v souvislosti s objednávkou; (ii) poskytnete platné a aktuální informace za (a) svou osobu a (b) podle okolností i za jinou osobu, ale pouze pokud vám tato osoba předtím udělila svůj výslovný souhlas s výše uvedeným; (iii) společnost Global-E může používat nástroje, software nebo služby zpracovatelů úhrad pro zpracování transakcí jejich jménem a (iv) pokud společnost Global-E neobdrží vaši úhradu od vydavatele vaší karty z jakéhokoli důvodu, zavazujete se uhradit všechny splatné částky na požádání a způsobem, který společnost Global-E přiměřeně okolnostem určí.

Měna

Cena produktů se mimo jiné vypočítává podle směnného kurzu mezi naší základní měnou uvedenou na naší webové stránce a měnou, kterou si zvolíte v rámci objednání v době, kdy zadáváte objednávku. Společnost Global-E si vyhrazuje právo pravidelně tyto směnné kurzy aktualizovat podle svého vlastního uvážení a vy berete na vědomí, že tyto aktualizace mohou mít vliv na tvorbu cen uvedených na webové stránce. Bude vám účtována cena podle platného směnného kurzu v době, kdy zadáváte objednávku prostřednictvím webové stránky.

Daně

U některých zemí, kam se zboží expeduje, případně u některých produktů vám může být nabídnuta možnost uhradit zálohu na příslušnou daň, která bude následně vypočtena a zahrnuta do konečné ceny v okamžiku, kdy zadáváte objednávku prostřednictvím webové stránky. Berete na vědomí, že tyto daně vyměřuje cílová země, kam se zboží odesílá, a proto se mohou v různých zemích lišit.

Pro přehlednost uvádíme, že možnost uhrazení zálohy na daň nemusí být k dispozici ve vaší zemi, kam se zboží odesílá, případně pro vaše produkty. V takovém případě: (a) potvrzujete, že výše daně uvedená pod možností uhrazení zálohy na daň na webové stránce je pouhým odhadem a že skutečná daň, kterou uhradíte, bude vyšší nebo nižší než tento odhad a (b) nesete plnou odpovědnost za úhradu všech příslušných daní přímo příslušnému finančnímu úřadu (a pro případ jejich vrácení v případě zrušení vaší objednávky nebo vrácení produktů, v rozsahu, v jakém to umožňují tyto podmínky), jak je stanoveno kompetentními orgány státní správy v zemi, kam je zboží zasíláno, a společnost Global-E není odpovědná a nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s výše uvedeným.

Společnost Global-E může uzavřít smlouvu s místním licencovaným zprostředkovatelem celních služeb ve vaší zemi. V takovém případě zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky opravňujete příslušného zprostředkovatele celních služeb, aby jednal jako váš zástupce a: (a) provedl příslušné transakce s místním celním úřadem, (b) vyhotovil související dokumenty vaším jménem v souvislosti s dovozem produktů uvedených ve vaší objednávce, (c) usnadnil úhradu příslušných daní a (d) podle okolností vrátil tyto produkty společnosti M&S (v souladu s těmito podmínkami) a (podle okolností) vyřešil související vrácení již uhrazené daně. Berete na vědomí, že v případě vrácení produktů v souladu s obchodními podmínkami uvedenými níže, bude-li společnost Global-E schopná zajistit vaším jménem vrácení již uhrazené daně, bude jakákoli daň takto vrácená příslušným finančním úřadem uhrazena zprostředkovateli celních služeb a společnost Global-E ji zašle přímo vám, pokud a v rozsahu, v jakém získá tyto částky od zprostředkovatele, a teprve poté, co je získá.

Dodávka a vyzvednutí

Doručení (včetně poplatku za doručení a dodacích lhůt)

Poplatky za doručení a dodací lhůty se liší podle typu objednaného produktu, služby, kterou jste si zvolili, a dodací adresy. Veškeré informace o našich poplatcích za doručení naleznete zde.

Není-li dohodnuto žádné datum nebo lhůta, naše dodávky jsou uskutečňovány nejpozději do 30 dnů.

Vezměte prosím na vědomí, že na některé produkty a služby se mohou vztahovat jiné poplatky za doručení, jiná omezení a/nebo lhůty. Nelze-li provést doručení zákazníkovi, protože zákazník se na uvedené adrese nezdržuje, nebo není-li k dosažení na uvedené adrese v době stanovené dopravcem nebo pokud zákazník odmítne převzít produkt, společnost M&S si vyhrazuje právo odečíst náklady na vrácení produktu do centra pro vrácení zboží společnosti M&S z peněz vrácených zákazníkovi za objednávku.

Veškerá rizika související s produkty, které objednáváte (včetně rizika ztráty, případně škody na produktech), přecházejí na vás v okamžiku doručení na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce.

Kliknout a vyzvednout

Pokud nakupujete na stránkách marksandspencer.com/cz, máte možnost, aby vaše online objednávka byla bezplatně doručena do následujících prodejen Marks &Spencer se službou „kliknout a vyzvednout“:

 • OC Campus
 • Olympia Brno
 • České Budějovice
 • City Park
 • Centrum Varyáda
 • Usti nad Labem
 • Nisa Liberec
 • Avion Ostrava
 • Karolina Ostrava
 • Olympia Plzeň
 • Melantrich
 • Centrum DBK
 • Nový Smíchov
 • Chodov
 • Letňany
 • Palladium
 • Fénix
 • Černý Most

Budete upozorněni e-mailem, jakmile bude vaše objednávka připravena k vyzvednutí na prodejně. Objednávky budou připraveny k vyzvednutí v poledne a budou uchovávány na prodejně po dobu 7 dní. Pokud nebude objednávka po 7 dnech vyzvednuta, bude vrácena a vám budou vráceny peníze.

Zpoždění

Dojde-li k prodlení s dodávkou produktu nebo služby nebo nedojde-li k dodávce vůbec z důvodů, nad nimiž nemáme kontrolu (například nedostatek materiálu, prodlení s dovozem či vyšší než předpokládaná poptávka), vynaložíme veškeré úsilí a budeme vás informovat, ale neneseme za toto prodlení nebo nedoručení odpovědnost. Abychom se vyhnuli jakýmkoli pochybnostem, tento odstavec nevylučuje ani žádným způsobem neovlivňuje vaše zákonné právo na zrušení objednávky v případě prodlení nebo neposkytnutí produktu.

Vaše právo na odstoupení od smlouvy (země EU)

Objednáváte-li si zboží u nás jako online spotřebitel nebo telefonicky, máte právo (podle směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů, jak je implementována příslušnými členskými státy EU (dále jen „SPS“)) odstoupit od celé smlouvy nebo její části kdykoli ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data, kdy obdržíte zboží nebo služby, které jste si objednali. Jakýkoli uhrazený poplatek za doručení bude zahrnut do vrácené částky, jakmile obdržíme celou vaši objednávku (nikoli její část) na zpáteční adresu uvedenou na štítku, který si můžete vytisknout na portálu pro vracení zboží. Vezměte prosím na vědomí, že vrácení peněz a poplatku za doručení bude ve výši poplatku za standardní dodání.

Pokud chcete zrušit objednávku produktu (nebo o jejím zrušení uvažujete), který jste si od nás objednali, mějte prosím na paměti, že tato zákonná práva na odstoupení od smlouvy podle SPS se nevztahují na určité produkty a služby (například na objednávky produktů na míru, květin, rostlin, košíků z ovoce, spodního prádla (z hygienických důvodů), potravin, dárků a personalizovaných předmětů) nebo na žádné hygienicky zabalené produkty, pokud je obal porušen. V případě, že doručujeme produkty třetí osobě v souladu s vaší objednávkou, budete moci uplatnit toto právo na zrušení objednávky, pouze pokud nám vrátíte zboží (nebo zajistíte, že si jej budeme moci vyzvednout).

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

K uplatnění práva na zrušení smlouvy musíte informovat naše kontaktní centrum o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním e-mailu na adresu international@marksandspencerlondon.com. Můžete rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení, ale jeho použití není povinné.

O produkty musíte přiměřeně pečovat po dobu, kdy je máte v držení. Veškeré zboží nám musíte odeslat zpět nebo je vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že odstupujete od smlouvy s námi. Tato lhůta je dodržena, pokud odešlete veškeré zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Produkty by měly být vráceny v původním obalu nebo s ním. Jste odpovědní pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z nadbytečné manipulace se zbožím, přesahující míru nezbytnou pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží. Zboží musíte zaslat na zpáteční adresu uvedenou na štítku, který si můžete vytisknout na portálu pro vracení zboží.

Jakmile obdržíme zásilku, vrátíme ji do našeho skladu ve Velké Británii. Společnost Global-E zpracuje vaše vrácení peněz do 14 dnů od přijetí produktů do skladu ve Velké Británii.

Další informace o tom, jak uplatnit svá práva na zrušení objednávky, najdete v sekci Vrácení zboží a vrácení peněz v nápovědě k této webové stránce. Toto nejsou vyčerpávající informace týkající se všech vašich zákonných práv. Podrobné informace získáte u příslušných místních orgánů.


Naše zásady vrácení peněz z dobré vůle

Naše zásady vrácení peněz „z dobré vůle“ nemají vliv na vaše zákonná práva podle SPS či jiné platné legislativy.

Naše zásady vrácení peněz „z dobré vůle“ (kdy neexistuje zákonný nárok na vrácení peněz nebo výměnu podle SPS či jinak) se týkají oděvů a domácích potřeb při vrácení zboží ve stavu schopném dalšího prodeje s účtenkou nebo dodacím listem ve lhůtě 35 dnů od data zakoupení. Při vrácení peněz v rámci zásady vrácení peněz z dobré vůle musí být zboží nepoužité, vráceno v původním obalu a ve stavu způsobilém pro další prodej.

Chcete-li vrátit své položky v souladu s našimi zásadami vrácení peněz „z dobré vůle“, použijte prosím náš portál pro vracení zboží k vytisknutí štítku a formuláře vrácení. Budete muset vrátit celou nebo část objednávky na vlastní náklady prostřednictvím vámi zvoleného dopravce. Případně můžete bezplatně vrátit svoji objednávku na kterékoli prodejně společnosti Marks & Spencer se službou „kliknout a vyzvednout“.

Rozhodnete-li se pro vrácení jakýchkoli produktů, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu na těchto produktech vzniklou během přepravy a z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste využili doručovací službu s potvrzením přijetí. Jsou-li vracené produkty ztraceny nebo poškozeny během přepravy, vyhrazujeme si právo vám tuto ztrátu nebo škodu účtovat (či nevracet jakoukoli částku související s takovou ztrátou nebo škodou).

Vezměte prosím na vědomí, že můžete mít práva týkající se odstoupení od smlouvy, která se řídí místní legislativou. Tyto obchodní podmínky nemají vliv na tato zákonná práva.

Výjimky ze zásad vrácení peněz z dobré vůle

Na následující položky se naše zásady vrácení peněz „z dobré vůle“ nevztahují:

náušnice, dárkové koše, prošívané přikrývky*, polštáře*, doplňky k podprsenkám, spodní prádlo (nikoli včetně podprsenek), plavky*, toaletní potřeby*, hračky a dárky, které nejsou označeny značkou M&S, zavazadla, která nejsou označena značkou M&S, a individualizované položky a jakékoli produkty v ochranném balení, je-li ochranné balení porušeno. Tyto produkty lze vrátit pouze v souladu s vašimi zákonnými právy (například pokud nejsou způsobilé ke svému účelu nebo neodpovídají popisu).

* Upozorňujeme, že tyto produkty a elektronika mohou být vráceny pouze na základě zásady vrácení peněz z dobré vůle pouze v případě, že jsou neotevřené a ochranné balení nebylo porušeno.

Některé z těchto položek mohou mít své vlastní smluvní podmínky, které vám budou poskytnuty při nákupu.


Vrácení zboží na prodejně

Svoji objednávku můžete bezplatně vrátit na následujících prodejnách Marks & Spencer se službou „kliknout a vyzvednout“:

 • OC Campus
 • Olympia Brno
 • České Budějovice
 • City Park
 • Centrum Varyáda
 • Usti nad Labem
 • Nisa Liberec
 • Avion Ostrava
 • Karolina Ostrava
 • Olympia Plzeň
 • Melantrich
 • Centrum DBK
 • Nový Smíchov
 • Chodov
 • Letňany
 • Palladium
 • Fénix
 • Černý Most

Vrácení peněz nelze zpracovat na prodejnách se službou „kliknout a vyzvednout“. Vraťte prosím zásilku na prodejně a my ji za vás zašleme do našeho skladu ve Velké Británii. Vaše vrácení peněz bude zpracováno, jakmile bude vaše zásilka dopravena do našeho skladu ve Velké Británii. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem jako původní platba.

Vrácení zásilky do Velké Británie vámi vybraným dopravcem

Případně můžete vrátit objednávku poštou. Položky vrácené poštou budou muset být vráceny na vaše vlastní náklady, pokud je to v souladu s vašimi zákonnými právy. Podrobné informace o tom, jak vrátit objednávku poštou, najdete zde.

Poškozené nebo nesprávně doručené produkty

Jste povinni zkontrolovat oproti objednávce všechny produkty, které obdržíte. Jsou-li produkty, které obdržíte, poškozeny nebo nesprávně dodány při doručení, jste povinni uvést podrobné informace o jakémkoli poškození nebo chybě dodávky v dodacích dokumentech nebo – pokud nemůžete prohlédnout zboží při převzetí – nás musíte informovat (poštou, telefonicky nebo jen elektronickou poštou) v přiměřené lhůtě. Jste povinni nám produkty vrátit, jakmile to bude možné poté, co jste nás informovali, že produkty jsou poškozené nebo že byly dodány nesprávně.

V případě poškozeného nebo nesprávně dodaného zboží vám bude nabídnuto vrácení peněz. Jakékoli vrácení peněz, které vám bude poskytnuto společností Global-E, bude provedeno na účet platební/kreditní karty, který byl uveden při zadání objednávky, a na toto vrácení se vztahuje naše právo zadržet částky za produkty, které byly při vrácení poškozeny nebo při vyzvednutí.

Popisy produktů a služeb

Přijali jsme přiměřená opatření k zajištění toho, že ceny uvedené na webové stránce jsou správné a že všechny produkty byly řádně popsány. Přesto při objednávání produktů nebo služeb prostřednictvím webové stránky vezměte prosím na vědomí následující:

• objednávky budou přijaty, pouze pokud neobsahují podstatné chyby v popisu zboží nebo služeb či v cenách inzerovaných na webové stránce;

• všechny ceny jsou uvedeny ve vaší místní měně a podle okolností včetně daně, není-li výslovně uvedeno jinak;

• balení se může lišit od toho, co je uvedeno na webové stránce;

• hmotnosti, rozměry a parametry uvedené na webové stránce jsou pouze přibližné;

• přestože se na naší webové stránce snažíme zobrazit barvy našich produktů věrně, skutečné barvy závisí na konfiguraci vašeho monitoru a my nejsme schopni garantovat, že váš monitor zobrazí všechny barvy přesně tak, jak budou vypadat barvy produktu při doručení a

• všechny položky jsou závislé na dostupnosti. Budeme vás informovat, jakmile to bude možné, pokud produkt nebo služba, které jste si objednali, nejsou dostupné, a případně vám nabídnout alternativní produkt nebo službu ve srovnatelné či vyšší kvalitě a hodnotě.

Dodržování právních předpisů

Zavazujete se nepoužívat, neprodávat ani nedodávat jakýkoli produkt zakoupený od společnosti M&S jakýmkoli protiprávním způsobem a zejména dodržovat veškerá pravidla pro vývozní omezení či sankce.

Odpovědnosti

Nic uvedeného v těchto obchodních podmínkách neomezuje naši odpovědnost za škodu na zdraví či smrt v důsledku naší nedbalosti, podvodu nebo jakékoli záležitosti, která není být omezena nebo vyloučena zákonem. Nic uvedeného v těchto smluvních podmínkách nemá vliv na tato zákonná práva a my budeme plnit své závazky vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek s vynaložením veškeré přiměřené péče a dovednosti.

Veškeré produkty, které vám dodáme, budou uspokojivé kvality. Dodáme-li vám produkt, který nebude uspokojivé kvality, můžete se na nás obrátit a uplatnit nárok na opravu či výměnu, nebo pokud to není možné, nárok na vrácení peněz.

Odpovědnost neseme pouze za ztráty, které jsou přirozeným a předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto obchodních podmínek. Neneseme vůči vám odpovědnost, je-li nám zabráněno nebo dojde-li k prodlení v plnění našich závazků podle těchto obchodních podmínek v důsledku čehokoliv, co vy (nebo kdokoli jednající vaším jménem) učiníte nebo opomenete učinit, nebo v důsledku událostí, které leží mimo naši přiměřenou kontrolu.

Jste povinni řídit se jakýmikoli radami, které vám dáme v souvislosti s udržováním produktů, jež vám dodáváme, v bezpečném stavu (včetně jakýchkoli pokynů nebo návodů k použití poskytnutých s produkty). Nemůžeme přijmout odpovědnost za škodu na námi dodaných produktech, která byla způsobena tím, že jste nerespektovali tyto rady.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty vztahující se k jakémukoli vašemu podnikání včetně (například) ztráty dat, ušlého zisku, ztráty příjmů nebo přerušení provozu.

Informace o řešení sporů online a alternativním řešení sporů

Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů online, ke které máte přístup kliknutím na následující odkaz: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Vyloučení odpovědnosti

Není-li výslovně uvedeno jinak v těchto smluvních podmínkách, vylučujeme veškerá prohlášení, záruky, smluvní podmínky (bez ohledu na to, zda výslovné, či konkludentní podle platných zákonů či zvykového práva nebo jinak) v nejširším rozsahu, který umožňují platné právní předpisy. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nejsou přiměřeně předvídatelné a které vyplývají nebo vznikly v souvislosti s těmito smluvními podmínkami nebo vaším používáním webové stránky.

Tyto vyloučení se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem za dodržení ostatních závazných právních předpisů, jejichž použití nelze vyloučit v zemi, kde máte bydliště. Stane-li se kterékoli z ustanovení těchto vyloučení odpovědnosti nebo výjimek protiprávním, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelným, pak se takové ustanovení považuje za oddělitelné od zbývajících ustanovení a nemá vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení.

Nic, co je uvedeno v těchto smluvních podmínkách, nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za škodu na zdraví či smrt způsobenou naší nedbalostí. Tyto smluvní podmínky webové stránky dále neomezují ani nevylučují jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nesmíme omezovat či vylučovat podle platných zákonů.

Další právní upozornění

Dále se na této webové stránce mohou nacházet právní upozornění týkající se vašeho používání této webové stránky, která spolu s těmito smluvními podmínkami upravují vaše používání této webové stránky.

Postoupení a práva třetích osob

Nejste oprávněni postoupit či subkontrahovat žádná ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle těchto smluvních podmínek žádné třetí osobě bez našeho písemného souhlasu.

Jsme oprávněni postoupit, převést či subkontrahovat kterákoli z našich práv či kterékoli z našich povinností podle těchto smluvních podmínek na jakoukoli třetí osobu podle svého vlastního uvážení. Pokud jsme však zapojili třetí stranu do plnění části smlouvy s vámi, zůstáváme vůči vám odpovědní za celé splnění naší smlouvy, jakož i za plnění třetí strany.

Pouze vy a společnosti Global-E a M&S máte právo uplatňovat nároky vyplývající ze smluvních podmínek. Žádná třetí strana není oprávněna uplatňovat nároky vyplývající z těchto smluvních podmínek, ať už na základě zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nebo příslušných místních právních předpisů.

Zřeknutí se práv

Žádné odložení či prodlení při uplatnění kteréhokoli z našich práv nebo opravných prostředků podle těchto smluvních podmínek neznamená zřeknutí se uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku ani nemá vliv na následné uplatnění tohoto práva či opravného prostředku z naší strany. Jakékoli zřeknutí se práv z naší strany musí být sjednáno písemně.

Oddělitelnost

Bude-li kterákoli z těchto smluvních podmínek shledána protiprávní, neplatnou či nevynutitelnou příslušným soudem, zbývající smluvní podmínky zůstávají platné a účinné v plném rozsahu.

Úplnost dohody

Tyto smluvní podmínky a každý dokument v nich výslovně uvedený představují úplnou dohodu mezi vámi, společností Global-E a námi a nahrazují jakékoli a veškeré předchozí podmínky, záruky a/nebo prohlášení v maximálním možném rozsahu, který umožňují platné právní předpisy.

Rozhodné právo, soudní příslušnost a jazyk

Jakékoli záležitosti, které vyplývají z vašeho používání této webové stránky (včetně jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a námi prostřednictvím této webové stránky), se řídí zákony Anglie a Walesu a vztahuje se na ně nevýhradní soudní příslušnost soudů v Anglii a Walesu. Pokud jste spotřebitelem s bydlištěm v členském státě EHP, můžete uplatnit nárok na vymáhání svých práv spotřebitele v souvislosti s používáním této webové stránky před soudy v Anglii a Walesu nebo soudy vaší země, kde máte bydliště, přičemž je dohodnuto a rozumí se, že toto rozhodné právo nemůže v žádném případě ohrozit úroveň ochrany spotřebitele, kterou zaručují právní předpisy vaší země pobytu. Veškeré smlouvy o nákupu a prodeji produktů M&S z webové stránky budou uzavřeny v jazyce těchto smluvních podmínek.

Změny těchto Všeobecných smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo příležitostně provádět změny a úpravy těchto smluvních podmínek a doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a udržovali si přehled o aktuálně platných podmínkách, které se vztahují na vaše používání této webové stránky. V případě změny nebo aktualizace těchto smluvních podmínek vás na tuto skutečnost na webových stránkách příslušným způsobem upozorníme. Další přístup, procházení a používání této webové stránky se považuje za souhlas s jakýmikoli změnami či aktualizacemi našich smluvních podmínek.


Naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlují, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme při používání webové stránky, a můžete si je prohlédnout zde Můžete se rovněž seznámit se zásadami přístupnosti společnosti M&S zde. Vezměte prosím na vědomí, že pokud souhlasíte se smluvními podmínkami, předpokládá se, že jste si rovněž přečetli a jste srozuměni se zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači nebo jiném zařízení při otevření našich webových stránek, jsou navrhovány:

 • společností M&S, nebo jménem společnosti M&S, a jsou nezbytné k tomu, abyste mohli na našich webových stránkách nakupovat;
 • třetími stranami, které se s námi podílejí na marketingových programech a
 • třetími stranami, které vysílají reklamy prostřednictvím webových bannerů jménem společnosti M&S.

Klíčové třetí strany, které se podílejí na implementaci souborů cookie, jsou uvedeny níže:

Google Používáme nástroje pro správu a funkčnost souborů cookie implementovaných na webu. Soubory cookie používáme také ke shromažďování dat souborů cookie o uživatelích webových stránek a jejich chování, počtu objednávek a jejich hodnotě. Tyto soubory cookie se také používají k personalizované online reklamě.
Seznam Soubory cookie používáme ke shromažďování dat souborů cookie o uživatelích webových stránek a jejich chování, počtu objednávek a jejich hodnotě. Tyto soubory cookie se také používají k personalizované online reklamě.
Facebook Soubory cookie používáme ke shromažďování dat souborů cookie o uživatelích webových stránek a jejich chování, počtu objednávek a jejich hodnotě. Tyto soubory cookie se také používají k personalizované online reklamě.

 


Klíčové podmínky pro uplatnění odměn

Toto je souhrn klíčových podmínek pro uplatnění odměn. Nenahrazuje úplné znění podmínek a podmínky společnosti Mention Me.

Odměny pro doporučující osoby

 

Odměny pro doporučené přátele

Úplné smluvní podmínky platné od pátku 7. srpna 2020, v.1.3 (angličtina (Spojené království))

Smluvní podmínky společnosti Mention Me

Poslední aktualizace v červenci 2020

1. Tyto smluvní podmínky

 1. 1.1 Společnost Mention Me Limited je registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 08382730 se sídlem na adrese 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU („my“, „naše“ nebo „Mention Me“). DIČ společnosti Mention Me pro Spojené království je 177039686. V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto podmínek se na nás obraťte na adrese support@mention-me.com.
 2. .
 3. 1.2 1.2. Společnost Mention Me poskytuje technologii, podporu a administrativní služby („služby“), které umožňují obchodníkům („obchodník“) provozovat programy („program“), jejichž prostřednictvím mohou svým zákazníkům nebo klientům nabízet odměny („odměny“). Tyto programy mohou zahrnovat následující služby:
  1. 1.2.1. služby doporučování přátel, kdy jsou zákazníkům nebo klientům nabízeny odměny výměnou za to, že tito zákazníci nebo klienti („doporučující osoby“) doporučí svým přátelům („doporučení přátelé“) produkty nebo služby obchodníka („zboží nebo služby obchodníka“), a
  2. 1.2.2. takové další služby, kde jsou zákazníkům nebo klientům nabízeny odměny nebo možnost poskytnout zpětnou vazbu obchodníkům.
 4. 1.3. Tyto podmínky se vztahují na osoby, které přistupují k programu nebo jej využívají jako doporučující osoba, doporučený přítel a/nebo jinak jako zákazník, a použití výrazu „uživatel“ nebo „vy“ znamená odkaz na některý z těchto termínů, pokud to kontext dovoluje.
 5. 1.4. Účastí v programu a používáním služeb uživatelé vyjadřují svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s těmito smluvními podmínkami v plném rozsahu nesouhlasíte, neměli byste se programu žádným způsobem účastnit. Uživatelé se programu nesmí účastnit, pokud by to bylo zakázáno jakýmkoli platným zákonem nebo předpisy.
 6. 1.5. Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky kdykoli změnit nebo upravit. Jakékoli změny nebo nové podmínky budou k dispozici na našich webových stránkách a/nebo prostřednictvím domovské stránky webových stránek, kde je příslušný program nabízen. Smluvní podmínky, které se na vás vztahují, jsou smluvní podmínky zveřejněné v době vaší účasti v příslušném programu.

 7. 2. Program

  2.1. Program a vaše účast v něm se také řídí smluvními podmínkami programu, které jsou k dispozici na webové stránce, kde je příslušný program nabízen.2.1. Program a vaše účast v něm se také řídí smluvními podmínkami programu, které jsou k dispozici na webové stránce, kde je příslušný program nabízen.

  2.2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že program je nabízen a zpřístupněn příslušným obchodníkem. Úloha a odpovědnost společnosti Mention Me je omezena na poskytování technologických, administrativních a podpůrných služeb obchodníkovi v souvislosti s programem.

  2.3. Souhlasem s těmito smluvními podmínkami a účastí v programu potvrzujete, že:2.3. Souhlasem s těmito smluvními podmínkami a účastí v programu potvrzujete, že:

  1. 2.3.1. jste dosáhli alespoň minimálního věku povoleného platnými právními předpisy pro uzavření těchto smluvních podmínek,
  2. 2.3.2. všechny informace, které jste poskytli nebo poskytnete společnosti Mention Me během využívání služeb, jsou podle vašeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné, a
  3.        2.3.3. jste odpovědní za konfiguraci a údržbu svého hardwaru, softwaru a síťového připojení, které vám umožní přístup k jakékoli platformě Mention Me (jak je definováno níže).

  2.4 Souhlasíte s tím, že při používání služeb společnosti Mention Me nebo přístupu k platformě Mention Me nebudete:

  1. 2.4.1. používat služby pro nezákonné nebo nemorální účely nebo pro jiné účely, než je vaše účast v programu,
  2.        2.4.2. používat služby způsobem, který je přeruší, poškodí nebo znehodnotí nebo jinak sníží jejich účinnost,   
  3.        2.4.3. vydávat se za jinou osobu (živou nebo mrtvou), zkreslovat vaše spojení s osobou nebo subjektem nebo poskytovat nepravdivé nebo jinak zavádějící informace, a
  4. 2.4.4. přistupovat k účtům jiných uživatelů nebo se pokoušet o přístup k nim nebo pronikat do bezpečnostních opatření platformy Mention Me nebo se o to pokoušet.

  2.5. Při odesílání sdělení doporučenému příteli potvrzujete, že:

  1. 2.5.1. každého takového doporučeného přítele osobně znáte,
  2. 2.5.2. pokud je to přiměřeně možné, získali jste před kontaktováním doporučeného přítele jeho souhlas,
  3.        2.5.3. jste srozuměni s tím, že jste odesílatelem veškeré komunikace v rámci služeb a měli byste dodržovat všechny platné zákony týkající se zasílání elektronických sdělení, a
  4.        2.5.4. nebudete zadávat ani jinak využívat informace o třetí straně nebo doporučeném příteli za účelem použití služeb k hromadnému rozesílání e-mailů, rozesílání cizím osobám nebo jiné propagaci osobního odkazu způsobem, který by představoval nevyžádaný komerční e-mail nebo „spam“ nebo by se tak jevil (podle uvážení společnosti Mention Me). .

  2.6. Aby mohl uživatel získat nárok na odměnu, doporučený přítel:

  1. 2.6.1. nesmí být aktuálním zákazníkem a nikdy nebyl zákazníkem obchodníka pod žádnou e-mailovou adresou nebo přezdívkou,
  2. 2.6.2. musí zakoupit zboží nebo služby od obchodníka, který má přístup k programu, a
  3. 2.6.3. musí splňovat všechna ostatní kritéria, která mu byla oznámena.

  2.7. Pokud se důvodně domníváme, že jste porušili některou z těchto smluvních podmínek, vyhrazujeme si právo okamžitě pozastavit nebo ukončit vaše používání služeb, aniž bychom vás o tom museli informovat, a to bez jakékoli další odpovědnosti vůči vám, včetně odpovědnosti za to, že se již nebudete moci účastnit jakéhokoli programu nebo z něj čerpat výhody.

  2.8. Za přijímání služeb vám nebudeme účtovat poplatek. Za vaši účast v programu můžeme od příslušného obchodníka obdržet platbu.

  3. Naše závazky vůči vám

  3.1. Naše závazky vůči vám podle těchto smluvních podmínek jsou omezeny na to, že společnost Mention Me vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby vám poskytla služby v souvislosti s vaším vybraným programem.

  3.2. Všechny programy jsou nezávisle provozovány obchodníky za samostatných obchodních podmínek. Chcete-li využívat výhod jakéhokoli programu, musíte uzavřít samostatnou smlouvu mezi vámi a příslušným obchodníkem, jejíž stranou nebude společnost Mention Me a na jejímž základě nebudeme mít žádná práva ani povinnosti.

  3.3. Přestože podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že obchodníci budou jednat odpovědně a v souladu s platnými zákony, společnost Mention Me nemá nad fungováním žádného programu kontrolu a nenese odpovědnost za:

  1. 3.3.1. plnění jakéhokoli obchodníka podle jakýchkoli obchodních podmínek,
  2. 3.3.2. změny, pozastavení nebo zrušení jakéhokoli programu,
  3. 3.3.3. nabídku, uplatnění nebo plnění jakékoli odměny vám nebo jakémukoli doporučenému příteli v rámci jakéhokoli programu, nebo
  4. 3.3.4. dodání jakéhokoli zboží nebo služeb obchodníka vám nebo jakémukoli doporučenému příteli obchodníkem v rámci programu nebo v souvislosti s ním.

  3.4. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit poskytování některých nebo všech služeb obchodníkovi v souvislosti s jakýmkoli programem (obecně nebo s ohledem na konkrétního uživatele) kdykoli po obdržení žádosti obchodníka nebo pokud se domníváme, že takové pozastavení služeb je nezbytné v zájmu společnosti Mention Me, obchodníka nebo jakéhokoli uživatele.

  3.5. Vezměte prosím na vědomí, že přenosy přes internet nejsou nikdy zcela soukromé ani bezpečné a že jakákoli zpráva nebo informace, které odesíláte prostřednictvím jakékoli platformy Mention Me, mohou být přečteny nebo zachyceny jinými osobami, a to i v případě, že existuje zvláštní upozornění, že konkrétní přenos je šifrován.

  3.6. Uživatelé budou mít k dispozici jedinečnou a osobní stránku nebo účet „ovládacího panelu sdílení“ společnosti Mention Me, kde si budou moci zobrazit svá doporučení a případné odměny, na které mají nárok.

  4. Ochrana údajů

  4.1. Souhlasíte s tím, že společnost Mention Me (ve své funkci zpracovatele údajů pro obchodníka) můžete v souvislosti se správou programu a pro účely správy programu (dále jen „osobní údaje“) přijímat a používat vaše osobní údaje (mimo jiné vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu).

  4.2. Všechny osobní údaje, které má společnost Mention Me v držení, jsou zpracovávány přísně v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, jejichž kopii si můžete prohlédnout zde.

  4.3. Vědomě nezpracováváme osobní údaje od dětí. Jste-li dítě, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace o sobě, mimo jiné včetně svého jména, adresy, e-mailové adresy nebo jména na obrazovce či uživatelského jména, které případně používáte. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte bez ověření souhlasu rodičů, tyto informace smažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít nějaké informace od dítěte nebo o dítěti, kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

  5. Webové stránky hostované společností Mention Me

  5.1. Některé webové stránky, které navštívíte, nebo IT infrastruktura, kterou používáte v souvislosti s programem, mohou být hostovány nebo provozovány společností Mention Me („platforma Mention Me“). Nezaručujeme, že platforma Mention Me bude bezpečná nebo bez chyb nebo virů.

  5.2. Jste odpovědní za konfiguraci vaší informační techniky, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

  5.3. Nesmíte zneužívat platformu Mention Me vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše stránky, na server, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani na žádný server, počítač nebo databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte útočit na naše stránky prostřednictvím útoku typu odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku typu odmítnutí služby.

  5.4. Webové stránky, které provozujeme, včetně platformy Mention Me, mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky, které nejsou provozovány společností Mention Me, včetně stránek provozovaných obchodníky. Tyto nezávislé stránky nejsou pod kontrolou společnosti Mention Me a my neneseme žádnou odpovědnost a neposkytujeme žádnou záruku, že bychom jakýmkoli způsobem zkontrolovali, prověřili nebo schválili jejich obsah nebo zásady ochrany osobních údajů.

  5.5. Budete muset učinit svůj vlastní nezávislý úsudek o tom, zda používat jakékoli takové stránky třetích stran, včetně toho, zda koupit jakékoli produkty nebo služby, které nabízejí.

  6. Práva duševního vlastnictví

  6.1. Služby, platforma Mention Me a veškeré informace a materiály v nich obsažené a veškerá práva duševního vlastnictví, která jsou v nich vyjádřena nebo obsažena, jsou majetkem společnosti Mention Me nebo našich poskytovatelů licence a žádné ustanovení těchto smluvních podmínek nemá za cíl převádět jakákoli práva k nim.

  6.2. Souhlasíte s tím, že jakékoli komentáře, sdělení, nápady nebo jiné materiály nebo informace (dále jen „návrhy zákazníků“), které nám případně poskytnete prostřednictvím služeb a webových stránek nebo v souvislosti s nimi, jsou poskytovány jako nedůvěrné. Dále souhlasíte s tím, že veškeré vámi poskytnuté návrhy zákazníků budou považovány za náš majetek, jakmile nám budou dodány, a že na nás převádíte veškerá práva duševního vlastnictví, která mohou k návrhům zákazníků existovat. V souvislosti s návrhy zákazníků nejsme nijak omezeni a můžeme je použít, jak uznáme za vhodné.

  7. Naše povinnosti

  7.1. Žádná část těchto smluvních podmínek nemá za cíl vyloučit nebo omezit naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje naši odpovědnost za:

   7.1.1. úmrtí nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů nebo

   7.1.2. podvod nebo podvodné uvedení v omyl.

  7.2. Nebudeme vám odpovědní za žádné finanční nebo hospodářské ztráty ani za žádné následné nebo nepřímé ztráty, jako je ztráta pověsti, ztráta dohody, ušlý zisk, ztráta očekávaných úspor nebo ztráta příležitostí, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s vaší účastí v programu (ať už vznikly v důsledku naší nedbalosti nebo jinak).

  7.3. Aby se předešlo pochybnostem, odpovědnost vyloučená podle článku 7 zahrnuje jakoukoli ztrátu vyplývající z vašeho jednání s jakýmkoli obchodníkem nebo vyplývající z obchodního zboží nebo služeb a my vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí obchodníka v souvislosti s obchodním zbožím nebo službami nebo jakoukoli záležitostí uvedenou v článku 3.3 výše.

  7.4. Žádná část těchto smluvních podmínek nemá za cíl ovlivnit vaše zákonná práva.

  8. Všeobecná ustanovení

  8.1. Žádné ustanovení těchto smluvních podmínek není vymahatelné na základě zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 osobou, která není jejich smluvní stranou.

  8.2. Můžeme postoupit nebo subdodavatelsky převést jakákoli naše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek.

  8.3. Pokud je některé ustanovení těchto smluvních podmínek zakázáno zákonem nebo je soudem posouzeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení v požadovaném rozsahu od těchto smluvních podmínek odděleno a zneplatněno, pokud je to možné, aniž by došlo ke změně ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek, a nebude mít žádný vliv na ostatní okolnosti těchto smluvních podmínek nebo na jejich platnost či vymahatelnost.

  8.4. Smlouva mezi vámi a společností Mention Me v rámci těchto smluvních podmínek je vaše osobní a nesmíte ji převést na žádnou třetí stranu.

  8.5. Tyto smluvní podmínky se budou řídit anglickým právem a souhlasíte s tím, že jakýkoli spor (smluvní nebo mimosmluvní) vzniklý z těchto smluvních podmínek nebo v souvislosti s nimi bude předložen výhradní jurisdikci soudů Anglie.

Způsoby platby
M&S

Stačí klepnout a „Přidat na domovskou obrazovku“

Exit
M&S

Zrychlete nakupování přidáním M&S na domovskou obrazovku!

VAŠE ODMĚNY

Když platíte na prodejně, naskenujte čárové kódy odměn, které chcete uplatnit.